FORMALIZATION OF SAFETY ASSESSMENT AND MANAGEMENT

PDF(UKRAINIAN)

 

Bandurian Boris

Institute of Electrophysics and Radiation Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraione

 

Kovalevskyj Volodymyr

National Cybersecurity Association, Kyiv, Ukraine

 

Tsvaigov Denis

National Cybersecurity Association, Kyiv, Ukraine

https://orcid.org/0000-0003-3228-3765

 

DOI:  10.52363/2522-1892.2021.1.4

 

Keywords: security, security assessment, security system organization, infrared scanning.

 

Abstract

The article is the first in a series of articles, united by a single theme of improving the organization of the country's security management system. The article is limited to the general principles of the organization of security management of the country. It is proposed to divide all activities and values of the country into three types of potentials, which are characterized by quantitative or objective formal parameters and provide for different types of management influences; describe with potentials the current, target, forecast state of the country and allowable limitations of potentials.

It is proposed to divide the components of complex parameters into three groups: positive potentials, which should be increased, negative potentials, which should be reduced, and passive potentials, which are not formalized or the relation to which is not defined. Of these components, positive and negative components have an impact on decision-making. The passive component can eventually be transformed into a positive or negative component.

Examples of application of the offered approach are resulted.

References

1.   Joint Communication to the European Parliament and the Council. The EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. Join (2020) 18 final. European CommissEsentative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Brussels, 16.12.2020.

2.   Nacional'nyj klasyfikator Ukrai'ny Klasyfikator nadzvychajnyh sytuacij DK 019:2010. Zatv. Nakazom Derzhspozhyvstandartu Ukrai'ny vid 11.10.2010 r. № 457. Chynnyj vid 01.01.2011 r.

3.   Klepikov V.F., Lytvynenko V.V.,    Bandurjan B.B.,   Bazaljejev M.I.,  Lysychenko O.G.,  Vorobjov I.B. (2013). Teplovizornyj metod ocinky zsuvonebezpeky v zoni roztashuvannja gidrotehnichnyh sporud energetychnogo kompleksu. Tehnogenno-ekologichna  bezpeka ta cyvil'nyj zahyst, 5: 84-94.

4.   Klepikov V.F.,    Zabulonov Ju.L.,    Lytvynenko V.V.,    Bandurjan B.B.,   Bazaljejev M.I.,  Lysychenko O.G. (2009). Patent 40608 Ukraine, E02B 1/00, E04C 2/04 (2006.01), E04B 1/02 (2006.01). Sposib diagnostyky stanu betonnyh gidrotehnichnyh sporudzhen', jaki znahodjat'sja pid vplyvom napirnoi' fil'tracii'.

5.   Klepikov V.F., Lytvynenko V.V., Bandurjan B.B., Volchok O.J., Sokolenko V.I., Pahomov A.V. (2018). Patent 115934 Ukraine, G01J 5/20 (2006.01), G01J 3/28 (2006.01), G01N 21/35 (2014.01), G01C 11/02 (2006.01). Sposib rejestracii' spektra infrachervonogo prominnja.

6.   Zakljuchnyj zvit zi zdijsnennja infrachervonogo skanuvannja poverhni v misci avarii' na vykonannja pryrodoohoronnogo zahodu «Monitoryng dovkillja u misci tehnogennoi' avarii' bilja smt. Ozhydiv». L'viv, Kyi'v: NVO ETN, 2008.

7.   Itogovyj zvit «Pol'ovi kontrol'no-vymirjuval'ni roboty, landshaftno-geohimichna harakterystyka terytorii' kolyshn'ogo Vyrobnychogo ob’jednannja Prydniprovs'kyj himichnyj zavod» z vykonannjam ekspertyzy ta kontrolju robit z pasportyzacii' hvostoshovyshh ta ob’jektiv uranovogo vyrobnyctva». Etap 2». Kyi'v: IGNS, 2009.

8.   Zvit «Provedennja kompleksnogo obstezhennja ta ocinka geodynamichnyh umov v zoni roztashuvannja grebli  Dniprovs'koi' GES z urahuvannjam tektonichnoi' aktyvnosti ta sejsmichnyh vplyviv». Etap 2: «Pol'ove instrumental'ne obstezhennja rajonu roztashuvannja Dniprovs'koi' GES». Kyi'v: Derzhavne pidpryjemstvo «Ekoinform» NAN Ukrai'ny, 2009.

9.   Kovalevskyi V.V. (1998). Radiological control and monitoring on the military installation sites in Ukraine. General approaches. SCOPE-RADSITE. “Radioactivity from Military Installationsites and Effectson Population Health”, 12-14.11.1998, Belgium.

10. Zabulonov Ju.L., Kovalevs'kyj V.V., Lysychenko G.V. (2008). Pryncypy udoskonalennja systemy antyterorystychnogo monitoryngu i kontrolju SATM / Zabulonov Ju.L. Zbirnyk prac' Instytutu geohimii' NAN Ukrai'ny, Kyi'v, 2008.

Fedijenko O.P. Proekt Zakonu Ukrai'ny «Pro krytychnu infrastrukturu narodnyh deputatativ Ukrai'ny». / O.P. Fedijenko ta in, rukopys stanom na 05.02.2021 r.