PROTECTION OF THE ATMOSPHERE OF URBANIZED AREAS FROM DUST EMISSIONS DURING THE MANUFACTURE OF AERATED CONCRETE STRUCTURES

PDF(UKRAINIAN)

 

Madani Maria

Odessa National Technological University, Odesa, Ukraine

https://orcid.org/0000-0001-9386-7364

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2023.1.2

 

Keywords: removal of dust emissions, technologies of atmosphere protection, techno-ecology, urbanized areas

 

Abstract

The article provides a solution to the urgent task of ensuring the protection of the natural environment and vital human interests from the negative effects of dust emissions generated during the production of aerated concrete and construction products based on it. It has been established that when traditional dust emission cleaning systems with cyclones is used, dust is emitted into the atmospheric air, and up to 100 % of the mass of dust is represented with particles of up to 20 microns in size. At the same time their median diameter is 12 microns, the percentage of particles with sizes less than 10 microns (PM10) is 40 %, the percentage of particles with sizes less than 2,5 microns (PM2,5) is 0.5 %. The percentage of particles in the atmospheric air near the industrial site in the summer varies: for PM10 – from 12 % to 40 %; for PM2,5 – from 0.3 % to 0.5 %. At the border of the sanitary protection zone these values are 80 % and 0.5 %, respectively.

In order to reduce dust entering the atmosphere during the production of aerated concrete and construction products based on it, two options for the layout of emission dust removal systems with two consecutively installed dust collectors with counter-rotating flows, two additional devices of smaller sizes, with the organization of suction from the hopper of the main dust collector of the second stage are proposed and from the bunker of one of the additional devices. The use of the proposed dust cleaning system showed that the content of PM10 particles in the stream, emitted into the atmosphere, was decreased by 40 %, the content of PM2,5 particles – by 20 %. At the same time, the emission of dust into the atmosphere was decreased by 8.9 times.

Dependencies characterizing the degree of reduction of dust emissions into the atmosphere were established, as well as the ranges of changes in the regime and design parameters of the proposed dust cleaning systems, which ensure the least amount of dust entering the environment and the least energy costs for carrying out dust removal processes during the production of aerated concrete and building structures based on it.

 

References

1. Dadak, Yu. R., Liashenyk, A. V. (2016). Chynnyky kompleksnoho vyrishennia pytannia ekolohichnoi efektyvnosti protsesiv znepylennia na derevoobrobnykh pidpryiemstvakh [Factors of a comprehensive solution to the issue of environmental efficiency of dust removal processes at woodworking enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 26.7, 277–284. [in Ukrainian].
2. Batluk, V. A., Paraniak, N. M., Hrechka, I. P. (2013). Vyrishennia pytannia ochystky povitria vid tsementnoho pylu [Solving the issue of air purification from cement dust]. Teoriia i praktyka budivnytstva, 11, 3–8. [in Ukrainian].
3. Klymets, V. V., Kozyra, I. M. (2013). Stvorennia pryntsypovo novykh konstruktsii aparativ dlia vlovlennia pylu, shcho nalypaie [Creation of fundamentally new designs of devices for catching sticking dust], Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia, tezy dopovidei ХХІ mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Information technologies: science, engineering, technology, education, health, Abstracts of Papers of the 21st international scientific and practical conference]. Kharkiv, 324. [in Ukrainian].
4. Madani, M. M. (2022). Znyzhennia zapylenosti povitria robochoi zony na derevoobrobnykh pidpryiemstvakh [Reduction of air dust of the work zone at woodworking enterprises]. Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka, 11, 68–73. DOI: 10.52363/2522-1892.2022.1.10. [in Ukrainian].
5. Kozii, I. S., Roi, I. O., Yakhnenko, O. M., Ponomarenko, R. V., Shcherbak, S. S. (2021). Matematychno-statystychne doslidzhennia vplyvu dribnodyspersnykh tverdykh zabrudniuiuchykh rechovyn na zdorovia liudyny [Mathematical and statistical study of the impact of finely dispersed solid pollutants on human health]. Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka, 10, 23–27. [in Ukrainian].
6. Burov, O. O., Burov, O. I., Vynohradenko, L. V. (2014). Znepyliuvannia hazovykh vykydiv sushylnoi ustanovky [Dedusting of gas emissions from the drying plant]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria, 74, 140–143. [in Ukrainian].
7. Karamushko, A. V., Burov, O. O. (2016). Pidvyshchennia ekolohichnoi bezpeky palyvnoho hospodarstvo TES za rakhunok vykorystannia zakrytoi systemy aspiratsii. [Increasing the environmental safety of the fuel economy of TES due to the use of a closed aspiration system], Aktualni problemy enerhetyky ta ekolohii, materialy XII Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Actual problems of energy and ecology, Proceedings of the 12th All-Ukrainian scientific and technical conference]. Odesa, 176–177. [in Ukrainian].
8. Hadzhyiev, E. N. (2018). Pidvyshchennia ekolohichnoi bezpeky pry vyrobnytstvi teploizoliatsiinykh materialiv shliakhom znyzhennia vykydiv zabrudniuiuchykh rechovyn z vykorystanniam dyspersiinoho analizu pylu [Increasing environmental safety in the production of heat-insulating materials by reducing pollutant emissions using dust dispersion analysis].  Naukovyi visnyk budivnytstva, 92(2), 305–312. DOI: 10.29295/2311-7257-2018-92-2-305312. [in Ukrainian].
9. Kozii, I. S., Hurets, L. L. (2010). Doslidzhennia efektyvnosti pyloochyshchennia v aparati z provalnymy tarilkamy velykykh otvoriv [Study of the effectiveness of dust cleaning in the apparatus with large-hole drop plates]. Visnyk KDPU im. M. Ostrohradskoho, 6(65), 160–162. [in Ukrainian].
10. Baltuk, V. A., Parniak, N. M. (2014). Rozroblennia zakhodiv shchodo tekhnohennoho navantazhennia na dovkillia pylovykh vykydiv tsementnoho vyrobnytstva [Development of measures regarding technogenic burden on the environment of dust emissions from cement production ]. Promyslova hidravlika i pnevmatyka, 1, 3–6. [in Ukrainian].
11. Shmandii, V. M., Klymets, V. V., Bakhariev, V. S. (2014). Zmenshennia rivnia ekolohichnoi nebezpeky vid pylovykh vykydiv zernovykh elevatoriv [Reducing the level of environmental hazards from dust emissions from grain elevators]. Ekolohichna bezpeka, 1, 103–108. [in Ukrainian].
12. Batluk, V. A., Batluk, V. V., Mota, Ya. V., Shybanov, S. V. (2008). Vplyv bunkera na efektyvnist ulovlennia pylu [The influence of the hopper on the efficiency of dust capture]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 609, 204–207. [in Ukrainian].
13. Burov, O. O., Burov, O. I., Karamushko, A. V. (2012). Vilnyi rukh chastky u kryvoliniinomu kanali [Free motion of a particle in a curved channel]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Tekhnichni nauky, 63, 140–143. [in Ukrainian].