Всі рукописи підлягають експертному оцінюванню і мають відповідати стандартам академічної досконалості.

Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам науково-технічного журналу «Техногенно-екологічна безпека» й правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають вимогам журналу до оформлення матеріалів статей, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що автори статті отримують повідомлення.

Для проведення рецензування статей, рецензентами можуть виступати члени редакційної колегії Науково-технічного журналу «Техногенно-екологічна безпека» і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.

Для всіх статей, які надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Після отримання статті на експертизу рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку досліджень автора й відсутність будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.

Рецензент, як правило, протягом 7…10 діб робить висновок про можливість друкування статті. Термін рецензування може у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором й рецензентами відбувається через головного редактора або відповідального секретаря журналу.

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації. При підготовці форми використано й узагальнено загальновизнані рекомендації щодо послідовності і організації процесу рецензування (Review Quality Instrument). Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Виправлення внесені в статтю автор позначає іншим кольором ніж колір загального тексту. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензенту (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

Остаточне рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається Головним редактором, а за необхідності — засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про можливість опублікування статті Редакція повідомляє про це автору й вказує очікуваний термін публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) про доцільність і можливість опублікування статті.

У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування стаття надходить до редакційного портфелю журналу для її опублікування у порядку черги й актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу).

Незначні виправлення стилістичного або формального характеру які не впливають на зміст статті вносяться Редакцією без узгодження з автором. В цьому випадку за необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

Відповідальність за порушення авторських прав й недодержання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора(ів) статті.

Відповідальність за правдивість наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків й рекомендацій й науково-практичний рівень статті несе автор(и).