І. Рубрики журналу

Журнал науково-технічних досліджень публікує статті по таким напрямкам:
– розробка й пошук раціональних форм управління екологічною безпекою; – оцінка й прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє природне середовище й здоров’я людини; – створення екологічно безпечних технологічних процесів й устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів й додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля; – розробка й впровадження біохімічних та хіміко-технологічних продуктів, процесів і систем для забезпечення умов техногенно-екологічної безпеки; – розробка систем екологічного моніторингу, технічних засобів контролю за станом навколишнього природного середовища та оцінці техногенно-екологічної безпеки регіонів й окремих екосистем; – розробка й обґрунтування заходів для поліпшення екологічної обстановки промислово-навантажених регіонів; – розробка й обґрунтування раціональних методів поводження з відходами різного генезису. Текст рукопису статті має бути оригінальним і містити теоретичні й експериментальні результати наукових досліджень, в тому числі завершені результати дисертаційних досліджень;

ІІ. Вимоги до оформлення рукопису статті

– текстовий редактор – Microsoft Word (версія не нижче 6.0) для Windows; – формат сторінки – А4; – параметри сторінки: всі поля – 2 см; – форматування статті в дві колонки з проміжком 1 см; – абзацний відступ – 0,5 см; – міжрядковий інтервал – одинарний; – шрифт – Times New Roman, 10 пт; – сторінки не нумеруються; – обсяг рукопису статті: мінімальний – 5 сторінок, максимальний – 10 сторінок. Мови публікації: українська, англійська. 

ІІІ. Структура статті:

УДК (великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю сторінки);
– пустий рядок
Ініціали та прізвище автора (напівжирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, адреса організації (вирівнювання по лівому краю)
– пустий рядок;
Анотація 1800…2000 символів (включно з пробілами, вирівнювання по ширині сторінки з абзацом 0,5 см). Бажано вказати наступні елементи: Мета дослідження, Методологія, Результати, Обмеження та припущення, Практична цінність, Наукова новизна та значимість;
Ключові слова 8…10 слів;
– пустий рядок;
Назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру сторінки);
– пустий рядок; Основний текст статті в дві колонки з інтервалом 1 см;
Основний текст має містити такі елементи:
1. Постановка проблеми (Problem statement – англійською мовою). Текст розділу – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of the recent researches and publications. – англійською мовою). Текст розділу – аналіз досліджень і публікацій за останні 5…7 років в тому числі і іноземних (не менше 40 %), в яких започатковано розв’язання проблеми, що розглядається автором, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
3. Постановка завдання та його вирішення (Statement of the problem and its solution – англійською мовою). Текст розділу – формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 4. Висновки (Сonclusions – англійською мовою). Текст розділу – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
5. Література (References – англійською мовою). Не менше 10–15 посилань. Самоцитування не більш ніж 30 %. Автори несуть відповідальність за правильність даних, наведених в списку літератури. Посилання на цитовані джерела в тексті наводяться цифрами у квадратних дужках. Оформлення літератури має бути згідно з ДСТУ 8302:2015.
Рисунки (діаграми, фото тощо) подаються у чорно-білому зображенні після згадування в тексті. Допускається розташування рисунка по ширині сторінки (книжний або альбомний варіант). Рисунки розміщують «в тексті» (не в таблицях). Підписи до самого рисунка не включати. Формули мають бути набрані у редакторі формул Microsoft Equation, стиль математичний, розмір формул 10 pt. Не розташовувати у таблицях. Формули завдовжки понад 8 см розбивають на блоки (в окремих випадках по ширині сторінки – 17 см). Нумерація формул наскрізна – справа в дужках. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою. Таблиці подаються в книжній орієнтації (за винятком – в альбомному для великих таблиць), повинні мати тематичну назву, відцентровані. Довжина таблиці не більше однієї сторінки. Для ємких таблиць допускається шрифт 8–9 pt.
Наприкінці статті наводиться інформація другою мовою журналу (англійською, якщо стаття написана українською мовою, і навпаки), а саме:
Ініціали та прізвища авторів (напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю); Назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю); Анотація (вирівнювання по ширині сторінки з абзацом 0,5 см); – Ключові слова 8…10 слів (англійською мовою).
Далі наводяться відомості про авторів Відомості про авторів .

IV. Приклад оформлення

V. Супровідні документи

– інформація про авторів, – твердий екземпляр підписаного рукопису; –Відомості про авторів  договір (agreement). Прикріпити форму договору (про те, що я є автором цієї статті і дана стаття ніде не публікувалася і не має комерційної таємниці - власноруч)

VI. Періодичність видання

Журнал виходить два рази на рік. Планування виходу журналу передбачає: – подачу статті для публікації в найближчому номері до 20 грудня або 20 вересня Публікація цієї статті відбудеться відповідно до 30 січня або 30 жовтня. Один з головних принципів роботи Редакції – чіткість у виконанні термінів виходу в світ кожного поточного номера.

VII. Відправити статтю

Електронний варіант рукопису статті та інформаційну довідку про авторів необхідно відправити на адресу електронної пошти журналу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Друкований варіант рукопису статті на листах формату А4 з візою авторів необхідно надсилати на поштову адресу: 61023, Україна, м. Харків, вул. Чернишевська, 94, відповідальному секретарю.

VIII. Принципи професійної етики

Норми поведінки та прінціпі професійної етики розроблені на основі документа Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, складеного Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) 1. Принципи професійної етики в діяльності редактора і автора Редактор несе відповідальність за все, що публікується в журналі, тобто: – прагне задовольняти потреби читачів й авторів; – прагне постійно покращувати свій журнал; – у робочому процесі мати процедури, які забезпечують якість публікованих матеріалів; – захищає свободу думок; – зберігає вірність принципам наукової чесності; – завжди готовий публікувати виправлення, пояснення, спростування (відкликати статті) і вибачення, коли це необхідно. У відносинах з читачами редактор: – забезпечує, щоб всі публіковані статті й огляди були прорецензовані спеціалістами, які мають необхідну кваліфікацію (включаючи статистичний аналіз, де необхідно); – використовує процедури, які заохочують точність, повноту і ясність викладу досліджень, включаючи технічне редагування; – використовує систему встановлення авторства, що заохочує застосування кращих методів (таких, щоб переліки авторів точно відображали того, хто виконував роботу) і переш коджає недобросовісним практикам (наприклад, анонімному авторству або подарунковому авторству); – інформує читачів про кроки, покликані забезпечити те, що статті співробітників журналу або членів редакційної колегії отримують об'єктивну і неупереджену оцінку. У відносинах з авторами редактор: – обґрунтовує рішення про прийняття або відмову в публікації статті значимістю статті, її оригінальністю, ясністю викладу, надійністю інформації, яка міститься в ній й її близькістю тематиці журналу; – скасовує рішення про публікацію статей, тільки у випадку виявлення суттєвих проблем із їх публікацією; – має чітку процедуру рецензування статей іншими науковцями й готовий обґрунтувати будь-яке значиме відхилення від описаної процедури; – забезпечує ефективний підбір рецензентів для статей (тобто осіб, здатних винести у роботу компетентну думку, і у яких відсутній з даною роботою будь-який конфлікт інтересів); – оголошує дати подання статей до редакції і прийняття рішень про їх публікації. 2. Етичні принципи в діяльності рецензента – рецензент не розкриває інформацію іншим особам і розглядає рукопис статті як конфіденційний документ; – рецензент надає об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження; – рецензент не використовує для особистих цілей неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів; – рецензент визначає унікальність і придатність статті для журналу за власним незалежним літературним оглядом в цій області; – рецензент звертається до редактора з проханням виключити його з процесу рецензування наданої рукописи якщо не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад в разі конфлікту інтересів з автором або організацією; – рецензент не приймає остаточне рішення щодо прийняття або відхилення рукопису, а надає рекомендації й пояснює свою точку зору; – дані автора не передаються рецензенту, і навпаки, дані рецензента не передаються автору. 3. Принципи, якими має керуватися автор наукових публікацій Автор (колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і правдивість результатів наукового дослідження, яка передбачає дотримання таких принципів: – автори статті повинні надавати правдиві результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні. – автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. – необхідно визнавати внесок всіх осіб, так або інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження. – автори не повинні надавати в журнал рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі. – співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили внесок в проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні. – якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.

ІХ. Витрати за обробку статей

Під «відкритим доступом» до статей журналу ми маємо на увазі її безкоштовну доступність в загальнодоступному Інтернеті, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти цих статей, сканувати їх для індексування, передавати їх як дані в програмне забезпечення або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, без фінансових, юридичних або технічних бар'єрів, крім тих, які невіддільні від доступу до самого Інтернету. Це доступ є можливим за рахунок плати за публікацію, яка виплачується під час прийняття статті. Статті стають доступними відразу після публікації. Після прийняття статті до публікації, автор отримає інформацію про вартість, яка залежить від кількості сторінок і необхідної редакторської доробки. Будь ласка, напишіть нам на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., щоб визначити найбільш зручний варіант оплати публікації статті.