Рубрики журналу

Журнал науково-технічних досліджень публікує статті по таким напрямкам:

– розробка й пошук раціональних форм управління екологічною безпекою;

– оцінка й прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє природне середовище й здоров’я людини;

– створення екологічно безпечних технологічних процесів й устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів й додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля;

– розробка й впровадження біохімічних та хіміко-технологічних продуктів, процесів і систем для забезпечення умов техногенно-екологічної безпеки;

– розробка систем екологічного моніторингу, технічних засобів контролю за станом навколишнього природного середовища та оцінці техногенно-екологічної безпеки регіонів й окремих екосистем;

– розробка й обґрунтування заходів для поліпшення екологічної обстановки промислово-навантажених регіонів;

– розробка й обґрунтування раціональних методів поводження з відходами різного генезису.

Текст рукопису статті має бути оригінальним і містити теоретичні й експериментальні результати наукових досліджень, в тому числі завершені результати дисертаційних досліджень;

Вимоги до оформлення рукопису статті

– текстовий редактор – Microsoft Word (версія не нижче 6.0) для Windows;

– формат сторінки – А4;

– параметри сторінки: всі поля – 2 см;

– форматування статті в дві колонки з проміжком 1 см;

– абзацний відступ – 0,5 см;

– міжрядковий інтервал – одинарний;

– шрифт – Times New Roman, 10 пт;

– сторінки не нумеруються;

– обсяг рукопису статті: мінімальний – 5 сторінок, максимальний – 10 сторінок.

Мови публікації: українська, російська, англійська. 

Структура статті:

УДК (великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю сторінки);

– Через рядок Ініціали та прізвище автора (напівжирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, адреса організації (вирівнювання по лівому краю)

– Через рядок Анотація 10…15 рядків (вирівнювання по ширині сторінки з абзацом 0,5 см);

Ключові слова 8…10 слів;

– Через рядок Назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру сторінки);

– Через рядок Основний текст статті в дві колонки з інтервалом 1 см;

Основний текст має містити такі елементи (згідно постанові Президії ВАК України від 15.01.03. № 7–05/1):

1. Постановка проблеми (Problem statement – англійською мовою, Постановка проблемы – російською мовою). Текст розділу – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of the recent researches and publications. – англійською мовою, Анализ последних исследований и публикаций – російською мовою ). Текст розділу – аналіз досліджень і публікацій за останні 5…7 років в тому числі і іноземних (не менше 40 %), в яких започатковано розв’язання проблеми, що розглядається автором, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3. Постановка завдання та його вирішення (Statement of the problem and its solution – англійською мовою, Постановка задания и его решение – російською мовою). Текст розділу – формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

4. Висновки (Сonclusions – англійською мовою, Выводы – російською мовою). Текст розділу – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

5. Література (References – англійською мовою, Литература – російською мовою). Не менше 10–15 посилань. Самоцитування не більш ніж 30 %. Автори несуть відповідальність за правильність даних, наведених в списку літератури. Посилання на цитовані джерела в тексті наводяться цифрами у квадратних дужках. Оформлення літератури має бути згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Рисунки (діаграми, фото тощо) подаються у чорно-білому зображенні після згадування в тексті. Допускається розташування рисунка по ширині сторінки (книжний або альбомний варіант). Рисунки розміщують «в тексті» (не в таблицях). Підписи до самого рисунка не включати.

Формули мають бути набрані у редакторі формул Microsoft Equation, стиль математичний, розмір формул 10 pt. Не розташовувати у таблицях. Формули завдовжки понад 8 см розбивають на блоки (в окремих випадках по ширині сторінки – 17 см). Нумерація формул наскрізна – справа в дужках. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою. 

Таблиці подаються в книжній орієнтації (за винятком – в альбомному для великих таблиць), повинні мати тематичну назву, відцентровані. Довжина таблиці не більше однієї сторінки. Для ємких таблиць допускається шрифт 8–9 pt. 

– Через рядок Ініціали та прізвища авторів (англійською мовою, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю),

Назва статті (англійською мовою, великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю);

Анотація (англійською мовою, вирівнювання по ширині сторінки з абзацом 0,5 см);

Ключові слова 8…10 слів (англійською мовою);

– Через рядок Ініціали та прізвища авторів (третьою мовою журналу, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю);

Назва статті, Анотація, Ключові слова (третьою мовою журналу);

– Через рядок Відомості про авторів .

 

Супровідні документи

– інформація про авторів,

– твердий екземпляр підписаного рукопису;

– договір.

Прикрепить форму договора (о том, что я являюсь автором этой статьи и данная статья нигде не публиковалась и не имеет комерческой тайны – собственноручно)

Періодичність видання

Журнал виходить два рази на рік.

Планування виходу журналу передбачає:

– подачу статті для публікації в найближчому номері до 20 грудня або 20 вересня Публікація цієї статті відбудеться відповідно до 30 січня або 30 жовтня.

Один з головних принципів роботи Редакції – чіткість у виконанні термінів виходу в світ кожного поточного номера.

Відправити статтю

Електронний варіант рукопису статті та інформаційну довідку про авторів необхідно відправити на адресу електронної пошти журналу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або головного редактора Вамболь Віоли Владиславівни Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Друкований варіант рукопису статті на листах формату А4 з візою авторів необхідно надсилати на поштову адресу: 61023, Україна, м. Харків, вул. Чернишевська, 94, відповідальному секретарю Дейнеко Наталі Вікторівні.

Принципи професійної етики

Норми поведінки та прінціпі професійної етики розроблені на основі документа Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, складеного Комітетом з етики наукових публікацій (COPE)

1. Принципи професійної етики в діяльності редактора і автора

Редактор несе відповідальність за все, що публікується в журналі, тобто:

– прагне задовольняти потреби читачів й авторів;

– прагне постійно покращувати свій журнал;

– у робочому процесі мати процедури, які забезпечують якість публікованих матеріалів;

– захищає свободу думок;

– зберігає вірність принципам наукової чесності;

– завжди готовий публікувати виправлення, пояснення, спростування (відкликати статті) і вибачення, коли це необхідно.

У відносинах з читачами редактор:

– забезпечує, щоб всі публіковані статті й огляди були прорецензовані спеціалістами, які мають необхідну кваліфікацію (включаючи статистичний аналіз, де необхідно);

– використовує процедури, які заохочують точність, повноту і ясність викладу досліджень, включаючи технічне редагування;

– використовує систему встановлення авторства, що заохочує застосування кращих методів (таких, щоб переліки авторів точно відображали того, хто виконував роботу) і перешкоджає недобросовісним практикам (наприклад, анонімному авторству або подарунковому авторству);

– інформує читачів про кроки, покликані забезпечити те, що статті співробітників журналу або членів редакційної колегії отримують об'єктивну і неупереджену оцінку.

У відносинах з авторами редактор:

– обґрунтовує рішення про прийняття або відмову в публікації статті значимістю статті, її оригінальністю, ясністю викладу, надійністю інформації, яка міститься в ній й її близькістю тематиці журналу;

– скасовує рішення про публікацію статей, тільки у випадку виявлення суттєвих проблем із їх публікацією;

– має чітку процедуру рецензування статей іншими науковцями й готовий обґрунтувати будь-яке значиме відхилення від описаної процедури;

– забезпечує ефективний підбір рецензентів для статей (тобто осіб, здатних винести у роботу компетентну думку, і у яких відсутній з даною роботою будь-який конфлікт інтересів);

– оголошує дати подання статей до редакції і прийняття рішень про їх публікації.

2. Етичні принципи в діяльності рецензента

– рецензент не розкриває інформацію іншим особам і розглядає рукопис статті як конфіденційний документ;

– рецензент надає об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження;

– рецензент не використовує для особистих цілей неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів;

– рецензент визначає унікальність і придатність статті для журналу за власним незалежним літературним оглядом в цій області;

– рецензент звертається до редактора з проханням виключити його з процесу рецензування наданої рукописи якщо не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад в разі конфлікту інтересів з автором або організацією;

– рецензент не приймає остаточне рішення щодо прийняття або відхилення рукопису, а надає рекомендації й пояснює свою точку зору;

– дані автора не передаються рецензенту, і навпаки, дані рецензента не передаються автору.

3. Принципи, якими має керуватися автор наукових публікацій

Автор (колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і правдивість результатів наукового дослідження, яка передбачає дотримання таких принципів:

– автори статті повинні надавати правдиві результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

– автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

– необхідно визнавати внесок всіх осіб, так або інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

– автори не повинні надавати в журнал рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

– співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили внесок в проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.

– якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.