РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ СУМІШІ ТЕХНІЧНИХ ГОРЮЧИХ РІДИН ЯК КОМПОНЕНТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ СЕРЕДОВИЩА

PDF(АНГЛІЙСЬКА)

 

Кондратенко Олександр Миколайович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0001-9687-0454

 

Колосков Володимир Юрійович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9844-1845

 

Капінос Єлизавета Володимирівна

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

 

Ткаченко Олександра Олександрівна

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

 

Репетенко Михайло Володимирович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6753-2672

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2021.2.5

 

Ключові слова: екологічна безпека, технології захисту навколишнього середовища, викиди полютантів, пара технічних горючих рідин, велике дихання резервуару, мале дихання резервуару, нафтосховище

 

Анотація

У цьому дослідженні здійснено розробку, аналіз та описання схеми технології захисту навколишнього середовища для нафтосховища. Запропонована схема передбачає утилізацію парів технічних горючих рідин, що зберігаються на підприємстві, а саме дизельного палива, бензину та моторної олоиви, що утворюються під час прояву явищ малого та великого дихання резервуарів у значних кількостях. Отримано набір вихідних даних та визначено масовий годинний викид таких парів у навколишнє середовище відповідно до вдосконаленого підходу. Розроблено резервуар високого тиску для таких парів, як виконавчий пристрій ТЗНС для нафтосховища згідно з вдосконаленим підходом. Обрано параметри поршневого компресора, який переганяє суміш таких парів з резервуара низького тиску в резервуар високого тиску, стискаючи їх. Виконано розрахунок товщини стінки резервуару на основі теорії міцності закритих суцільних оболонок проводився з ураху­ванням механічних властивостей матеріалу стіни, а саме сталі 60, і величини тиску газоподібного текучого середовища в ній. Це визначені величини ваги розроблюваного резервуару і вартість матеріалів для його виготовлення. Розроблена конструкція комбінованого резервуара для накопичення залпового викиду суміші таких парів із системою проміжного охолодження суміші після її стиснення поршневим компре­сором та можливістю нагрівання конденсату у резервуарі.

 

Посилання

1. Фізичне і математичне моделювання процесів у фільтрах твердих частинок у практиці критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки : монографія / О.М. Кондратенко, В.Ю. Колосков, Ю.Ф. Деркач, С.А. Коваленко. – Х.: Стиль-Издат (ФОП Бровін О.В.), 2020. – 522 с.

2. Some aspects of complex criteria-based assessment of the level of ecological safety of the exploitation process of reciprocating internal com­bus­tion engines / O.M. Kondratenko, S.A. Kovalenko, O.O. Tkachenko, Ye.V. Kapinos // Abstracts of IІІ International Scientific and Practical Con­ference «Science and education: problems, prospects and innovations» (29 – 31 December 2020, Kyoto, Japan). – K.: SPC «Sci-conf.com.ua», 2020. – рр. 56–66.

3. Determination of emissions of vapor of technic flammable liquids from enterprise for their storing and distribution and rational ajustments of their breathing valves / O.M. Kondratenko, V.Yu. Koloskov, S.A. Kovalenko, Yu.F. Derkach, O.S. Botsmanovska, N.M. Podolyako // Technogenic and Ecological Safety. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – № 8(2/2020). – С. 17–31. – DOI: 10.5281/zenodo.4300753.

4. Кондратенко О.М. Науково-методологічні основи захисту атмосферного повітря від техногенного впливу енергоустановок з порш­не­вими двигунами внутрішнього згоряння: дис. д-ра техн. наук: спец 21.06. 01 – екологічна безпека [Рукопис] / Олександр Миколайович Кондратенко. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2021. – 465 с.

5. Criteria based assessment of efficiency of conversion of reciprocating ICE of hybrid vehicle on consumption of biofuels / O. Kondratenko, V. Koloskov, O. Strokov, S. Kovalenko, Yu. Derkach // 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology: Conference Proceedengs (05 – 10 October 2020, NTU «KhPI», Kharkiv). – Kharkiv: NTU «KhPI», 2020. – pp. 177–182. – DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250118.

6. Criteria based assessment of the level of ecological safety of exploitation of electric generating power plant that consumes biofuels / O. Kon­dratenko, I. Mishchenko, G. Chernobay, Yu. Derkach, Ya. Suchikova // 2018 IEEE 3rd International International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS–2018): Book of Papers. 10–14 September, 2018. Kharkiv, Ukraine. pp. 57-1–57-6. DOI: 10.1109/IEPS.2018.8559570.

7. Substantiation of expedience of application of high-temperature utilization of used tires for liquefied methane production / S. Vambol, V. Vam­bol, O. Kondratenko, V. Koloskov,  Y. Suchikova // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2018. Volume 87. Issue 2. pp. 77–84. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2830.

8. Зацерклянний М.М. Процеси захисту навколишнього середовища: підручник / М.М. Зацерклянний, О.М. Зацерклянний, Т.Б. Сто­ле­вич. – Одеса: ОНАХТ, Фенікс, 2017. – 454 с.

9. Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А. Соколовський та ін. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 430 с.

10. Проектування й конструювання систем забезпечення екологічної безпеки. Методичні  вказівки до виконання контрольних (модуль­них) робіт / Уклад. С.О. Вамболь, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 64 с.

11. Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности : учеб. пособие / Я.А. Жилинская, И.С. Глушанкова, М.С. Дьяков, М.В. Висков. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012. – 401 с.

12. Ветошкин А.Г., Таранцева К.Р. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Учебное пособие. – Пенза: Изд-во ПТИ, 2004. – 249 с.

13. Долина Л.Ф. Современная техника и технологии для очистки сточных вод от солей тяжелых металлов: Монография. – Днепро­пет­ровск.: Континент, 2008. – 254 с.

14. Рыбаков Ю.С. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. Конспект лекций для студентов всех форм обучения специаль­нос­ти 280202 – Инженерная защита окружающей среды. – Екатеринбург, 2005. –196 с.

15. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Гуцуляк, Н.В. Максименко, Т.В. Ду­дар. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 284 с.

16. Семенова И.В. Промышленная экология: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / И.В. Семенова. – М.: Изд. центр «Акаде­мия», 2009. – 528 с.

17. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов. Учебно-практическое пособие. 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 316 с.

18. Системи управління екологічною безпекою. Конспект лекцій / Уклад. С.О. Вамболь, І.В. Міщенко, В.Ю. Колосков, О.М. Кон­дратен­ко. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 224 с.

19. Кондратенко О.М. Метрологічні аспекти комплексного критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки експлуатації порш­не­вих двигунів енергетичних установок: монографія / О.М. Кондратенко. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 532 с. – ISBN 978-617-7738-33-5.

20. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII у редакції від 12.10.2018. – URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1264-12.

21. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речо­вина­ми) (ДСП-201-97), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.1997 № 201. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0201282-97.

22. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание шестое, перераб. и доп. – С.Пб.: НИИ Атмосфера, 2005. – 260 с.

23. Наказ МОЗ України «Про затвердження методологічних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення ат­мосферного повітря» від 13.04.2007 р. № 184. URL: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20070413_ 184.html.

24. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хазяйству загрязнением окружающей среды / А.С. Быстров, В.В. Варанкин, М.А. Ви­лен­ский и др. – М.: Экономика, 1986. – 96 с.

25. Звіт по інвентаризації забруднюючих речовин майданчика нафтобази «Харківська» ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА». – Х.: ТОВ «ЕКО-ДІАЛЕД», 2018. – 80 с.

26. Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Офіційний інформаційний сервер [Електронний ресурс]. – URL: http://kharkiv. meteo.gov.ua/ klimat-kharkova. Дата звернення: 17.12.2019.

27. Технічна механіка рідин та газів. Підручник / Уклад. С.О. Вамболь, І.В. Міщенко, О.М. Кондратенко. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – 350 с.

28. Френкель М.И. Поршневые компрессоры. 3-е изд. / М.И. Френкель. – Л.: Машиностроение, 1969. – 744 с.

29. АВ Метал Груп. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – URL: https:// avmg.ua/products/black-metal. Дата звернення: 17.12.2019.

30. Пат. РФ № 2353852 С2, МПК F17C, B65D, Устройство для утилизации паров в резервуаре для хранения горючих жидкостей (варианты), Фалькевич Г.С., Беляев А.Ю., 27.04.2009, Бюл. № 12, 8 с.