ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНА ЕРОЗІЯ ЕЛЕКТРОДІВ У РІДКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРИ ОЧИЩЕННІ ГАЛЬВАНІЧНИХ СТІЧНИХ ВОД

PDF(АНГЛІЙСЬКА)

 

Кручина Вікторія Віталіївна

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна

 

Берешко Ігор Миколайович

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-0675-9582

 

Кузнецова Наталія Володимирівна

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна

 

Клеєвська Валерія Леонідівна

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2022.1.6

 

Ключові слова: обробка стічних вод, розряди імпульсу, диспергування, ерозія електродів

 

Анотація

Актуальною є проблема якісного очищення стічних вод гальванічних виробничих дільниць. Найбільш відповідним методом очищення стічних вод такого типу є електроімпульсний метод.

В даній статті представлені результати дослідження залежності продуктивності основного технологічного процесу (диспергування металу) від енергетичних і технологічних характеристик генератора імпульсів і електророзрядного реактора. Результати дослідження необхідні для визначення оптимальних режимів роботи та адекватного конструювання обладнання для очищення стічних вод гальванічних виробничих дільниць авіаційного виробництва.

Представлені фізико-математична модель і експериментальні дані підтверджують залежність кількості і характеру електроімпульсної ерозії матеріалу від умов диспергування.

Таким чином в роботі представлено результати експериментального дослідження впливу енергетично-технологічних факторів на диспергування металів в електроерозійному реакторі. Отримано математичну модель залежності продуктивності процесу та питомої витрати енергії. Наведено результати експериментального дослідження розрядної лунки на мікроскопі REM 106 для сталевих електродів.

 

Посилання

1. Mukheef R. A. A.-H., Obayes A. A., Omran Z. A. Study The Suitability of Water Quality For Agricultural Uses In Al-Diwaniyah Governorate in Iraq. Asian Journal of Water, Environment and Pollution. 2022. Vol. 19(1). P. 87–92. DOI: 10.3233/AJW220013.

2. Shapiro J. S. Pollution Trends and US Environmental Policy: Lessons from the Past Half Century. Review of Environmental Economics and Policy. 2022. Vol. 16(1). P. 42–61. DOI: 10.1086/718054.

3. Comparing the concentrations of heavy metals on two bivalve species in Santos Bay, Brazil: Subsidies to understanding the assimilation dynamic of bivalve contaminants / Farias de Souza P. et al. Water environment research: a research publication of the Water Environment Federation. 2021. Vol. 93(12). P. 3037–3048. DOI: 10.1002/wer.1655.

4. Очищення стічних вод гальванічних виробництв сорбційними методами / Большаніна СБ., Гурець ГМ., Балабуха ДС., Міляєва ДВ.. Екологічна безпека. 2014. № 1/2014(17). С. 114118.

5. Patyal V., Jaspal D., Khare K. Materials in constructed wetlands for wastewater remediation: A review. Water environment research: a research publication of the Water Environment Federation. 2021. Vol. 93(12). P. 2853–2872. DOI: 10.1002/wer.1648.

6. Mentzer C., Drinkwater M., Pagilla K. R. Investigation of direct waste-activated sludge dewatering benefits and costs in a water resource recovery facility. Water environment research: a research publication of the Water Environment Federation. 2021. Vol. 93(12). P. 2998–3010. DOI: 10.1002/wer.1651.

7. Нестер АА., Корчик НМ., Баран БА. Стічні води підприємств та їх очищення. Хмельницький: ХНУ, 2008. 171 с.

8. Пляцук Л. Д., Мельник О. С. Аналіз технологій очистки гальванічних стоків в Україні. Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. 2008. № 2. С. 116120.

9. Кулікова Д. В., Ковров О. С. Удосконалення технологічної схеми очистки стічних вод гальванічних цехів підприємств вугільного машинобудування. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2020. № 2(22). С. 96107.

10. Спосіб очищення стічних вод електроімпульсним методом: пат. 55046 А Україна: МПК: C02F 1/46 (2006.01). № 2002065038; заявл. 18.06.2002; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3.